Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

ORGANIZACJA WYKONANIA POMIARÓW TRASY

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Prace pomiarowe na dłuższych trasach – kilkudziesięciu lub kilkuset kilometrów – organizuje się przez stworzenie odrębnych zespołów po- miarowych, które mają wykonać: a) tyczenie kierunków trasy, b) pomiar kątów i długości, c) niwelację podłużną i poprzeczną. Przed rozpoczęciem prac polowych kierownik partii pomiarowej po- winien dokonać wywiadu terenowego oraz wykonać następujące czynności: 1) porównać wytyczony kierunek trasy z trasą projektowaną na mapie, 2) sprawdzić w terenie położenie wszystkich punktów stałych zaznaczonych na mapie, 3) wprowadzić ewentualną korektę poszczególnych odcinków trasy, 4) obejść poszczególne mniejsze odcinki trasy w celu bardziej szczegółowego ustalenia danych (według punktów 1 – 3). Trasę tyczy się instrumentem ustawianym na punktach kierunkowych trasy. W czasie tyczenia punktów pośrednich charakterystycznych dla danego terenu należy wytyczyć taką ich ilość, aby przy pomiarach długości można było orientować taśmę na dwie tyczki ustawione na punktach osiowych. Wytyczoną w ciągu dnia roboczego trasę należy codziennie nanosić na plan sytuacyjny w Celu porównania wytyczonego kierunku z kie- runkiem zaprojektowanym na mapie. W ten sposób ułatwia się wprowadzenie korekty kierunków dla odcinków trudnych. W terenach zalesionych należy wykonać przecinkę szerokości około 1 m w celu umożliwienia przetyczenia trasy. Przy wykorzystaniu tras dróg istniejących paliki pomiarowe należy sytuować poza obrębem drogi, a więc na prostej równoległej (w celu ich ochrony przed zniszczeniem). Kontrolę dokładności pomiaru długości trasy (wykrywanie tzw. dużych błędów) zaleca się przeprowadzać przez pomiar krokami poszczególnych odległości między palikami. W ten sposób wykrywa się błędy grube, np. opuszczenie w liczeniu całej taśmy długości 20 m. Długość trasy na przeszkodach terenowych, jak rzeki, jary itp. mierzy się drogą pośrednią (trygonometrycznie). Przy pomiarach tych zaznacza się palikami punkty trasy po obydwóch stronach przeszkody. Pomiary do punktów charakterystycznych, jak miejsca umieszczania przepustów, skrzyżowań z drogami i kolejami itp. wykonuje się z dokładnością do 0,01 m. [przypisy: tlc łożyska, medos parapety, castorama olsztyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama olsztyn medos parapety tlc łożyska