Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

TYCZENIE TRAS DROGOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Szczegółowe tyczenie trasy drogowej obejmuje kolejno trzy grupy czynności: a) tyczenie. kierunków prostych trasy, b) pomiar kątów i pomiar długości trasy, c) wyznaczenie wysokości poszczególnych punktów. Przy trasach większych czynności pomiarowe powinny być należycie zorganizowane – najlepiej przez podział partii pomiarowej na trzy grupy. Przy pracach o zasięgu mniejszym – czynności zazwyczaj upraszcza się i skład partii pomiarowej zostaje odpowiednio zmieniony. Najważniejszą czynnością przy wykonaniu. pomiarów szczegółowych dla budowy nowej drogi jest obranie kierunków prostych trasy. Czynność tę załatwia w zasadzie kierownik partii pomiarowej na podstawie map, które zostały przestudiowane w biurze przed wyruszeniem w teren i sprawdzone w czasie objazdu terenu. Kolejność poszczególnych czynności jest następująca . 1) Tyczenie kierunków prostych w terenie, wyznaczenie i zaznaczenie wierzchołków łuków trasy. Sporządzenie szkiców topograficznych wierzchołków. 2) Pomiar kątów wierzchołkowych. Prowadzenie dziennika pomiaru kątów. Wyznaczenie głównych punktów łuku. 3) Wyznaczenie punktów charakterystycznych terenu na trasie i ich utrwalenie. 4) Pomiar trasy (długości). Przy pomiarze trasy obowiązuje pomiar odległości od początku trasy wszystkich punktów charakterystycznych, poprzednio wyznaczonych i utrwalonych w terenie, oraz głównych punktów łuków (początku, środka i końca). Jeśli na łuku w punktach pośrednich wypadają charakterystyczne punkty terenu, wyznacza się je i mierzy. Wyznaczenie hektometrów trasy nie jest konieczne, jeśli nie znajdują się one w punktach charakterystycznych terenu. Punkty te będą potrzebne w projekcie, jako punkty wysokościowe niwelety. 5) Zdjęcie sytuacyjne szczegółów trasy; powierzchni parcel przeznaczonych do wywłaszczenia nie zdejmuje się, ponieważ jest to przed- miotem oddzielnego postępowania. Przy pomiarze długości trasy i zdjęciach sytuacyjnych szczegółów należy prowadzić szkice pomiarowe w osobnym dzienniku. 6) Niwelacja podłużna trasy, obejmująca niwelację wszystkich punktów wyznaczonych przy pomiarze długości trasy. Prowadzenie dziennika niwelacyjnego 7) Wyznaczenie w terenie, utrwalenie i niwelacja znaków wysokościowych (reperów) roboczych i stałych. Sporządzenie szkiców topograficznych reperów. 8) Wytyczenie i niwelacja przekrojów poprzecznych trasy w punktach wyznaczonych przy pomiarze długości trasy. 9) Wykonanie dołów próbnych i sporządzenie dziennika badania gruntów. 10) Zdjęcie granic zlewni dla obiektów drogowych (jeśli to nie jest możliwe do wykonania na podstawie materiału mapowego). 11) Pomiary do określenia przepływu wody przez obiekty drogowe (do projektu drogowego należy określenie światła obiektów małych do iom, obiekty większe są przedmiotem osobnych I studiów mostowych). 12) Pomiary specjalne (w miarę potrzeby), np. dokładne zdjęcia tachimetryczne dla trudniejszych odcinków trasy, pomiary do projektu zmiany koryta rzek, potoków itp. Przy wykonywaniu projektu przebudowy drogi istniejącej odpada w niektórych przypadkach czynność tyczenia kierunków trasy (z wyjątkiem odcinków projektowanych przełożeń, sprostowań itp.), natomiast dochodzą czynności dodatkowe, a mianowicie: 1) pomiar szerokości istniejącej nawierzchni drogowej (pomiar ten może być połączony ze zdjęciem przekrojów poprzecznych) j 2) pomiar grubości warstwy kamiennej nawierzchni istniejącej. Tyczenie prostych trasy drogowej, tyczenie i pomiar kątów oraz wy-. znaczenie zasadniczych punktów łuków zostało opisane poprzednio. [hasła pokrewne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, farba do betonu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

TYCZENIE TRAS DROGOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jak już wspomniano, punkty kierunkowe trasy należy obierać w miejscach, gdzie najmniej będą narażone na zniszczenie. W ten sposób otrzymamy możliwie największą ilość punktów trasy wypaczonych w sposób dokładny, które pozwolą na jej odtworzenie w terenie. Jednak nie mamy pewności, czy do czasu rozpoczęcia robót pozostanie dostateczna ilość niezniszczonych punktów. W celu dokładnego i pewnego wyznaczenia trasy w terenie sporządzamy opisy topograficzne pewnej ilości punktów kierunkowych, potrzebnych do odtworzenia kierunków prostych. Przy krótkich odcinkach prostych za punkty kierunkowe mogą służyć te paliki wierzchołkowe, które są wzajemnie widoczne. Paliki kierunkowe, przewidziane do odtworzenia trasy, mają zazwyczaj nieco większe wymiary, należy je wbijać równo z ziemią. Opis topograficzny takich palików, podaje ich nawiązanie do punktów stałych w terenie za pomocą domiarów do tych punktów. Odpowiedniemu zamocowaniu w terenie i zaznaczeniu w szkicach topograficznych podlegają punkty trasy przy podejściu do przejść mostowych. W tym przypadku wymagamy zamocowania na każdym brzegu po dwa pale kierunkowe, umieszczone jeden za drugim w odległości 100 – 150 m w celu ułatwienia wytyczenia kierunków trasy na obu brzegach rzeki. Przy zaznaczeniu w terenie trasy drogowej należy nawiązać punkty tej trasy do znajdujących się w pobliżu punktów trienqulacyjnych lub poligonowych. [hasła pokrewne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, farba do betonu ]

Comments Off

« Previous Entries