Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘drzwi zewnętrzne’

Tyczenie prostej przez przeszkody

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tyczenie prostej przez przeszkody, np. przez budynek. Tyczenie można przeprowadzić stosując prostą równoległą lub prostą pomocniczą, poprowadzoną pod pewnym kątem do mierzonego kierunku. W pierwszym przypadku w punkcie A wystawiamy prostą AC prostopadłą do kierunku AFo (AB). Na tej prostopadłej odmierzamy odcinek a i otrzymujemy punkt C. W punkcie C tyczymy prostą CD równoległą do kierunku AFo. W punkcie D tyczymy prostopadłą do kierunku CD, odmierzamy na niej odcinek a i otrzymujemy punkt B. Punk- ty pośrednie tyczy się w sposób podobny, wyznaczając na prostej CD punkty pośrednie E, F, M, N, tycząc w tych punktach prostopadłe do kie- runku CD i odmierzając na nich odcinki a. W wyniku otrzymamy punkty B, P, Mo, No, położone na prostej AB w odstępach a od punktów E, F,M,N. W pewnych przypadkach wygodniej jest tyczyć – zamiast prostej równoległej do tyczonego kierunku – prostą pod Pewnym kątem. Na prostą wytyczoną pod kątem do prostej AB rzutujemy punkt B pod kątem prostym do prostej AC, otrzymując punkt C. Następnie mierzymy odcinki AC. i CB. Na prostej pomocniczej obiera się dwa punkty pośrednie D i E i mierzy odległości AD i AE. W punktach D i E tyczy się proste prostopadłe do prostej pomocniczej. Długości te odmierzamy na prostopadłych do prostej pomocniczej w punktach D i E, otrzymując punkty Do i Eo leżące na prostej AB. Redukcja pomierzonych odcinków na poziom. Przy opracowywaniu planów przyjmuje się za podstawę rzut odcinka prostej na płaszczyznę poziomą. Jeżeli teren ma kilka spadków, należy pomierzyć długość i kąt dla każdego spadku. Kąt pochylenia określa się za pomocą przyrządu, zwanego pochylnikiem. [więcej w: , klimatyzatory przenośne, drzwi zewnętrzne, meble stylowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi zewnętrzne’

Tyczenie prostej przez przeszkody

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W celu wyznaczenia w terenie punktów głównych luku poziomego należy obliczyć wielkości: , a, T, K, B oraz przyjąć promień łuku kołowego. Wielkości i a otrzymujemy z bezpośredniego pomiaru kąta i obliczenia; wielkości T, K i obliczamy z tablic. Wielkość promienia łuku R przyjmujemy zależnie od znaczenia drogi, szybkości podstawowej; przyjętej za element podstawowy projektu drogowego oraz terenu (wielkość R dopuszczalną dla danego terenu i danej szybkości podają obowiązujące przepisy projektowania dróg). W Polsce szerokie zastosowanie mają tablice do tyczenia łuków Inż. Jacyny i prof. Skibińskiego, nadto można korzystać z wielu wydawnictw radzieckich i niemieckich. Tablice polskie podają potrzebne -elementy łuku oraz różne sposoby jego wyznaczenia w terenie; układ tablic jest przejrzysty i nie wymaga wyjaśnień. Nieco więcej pracy wymaga wyznaczenie punktów charakterystycznych terenu, przypadających na odcinek łuku. Czynność tę wykonuje się zazwyczaj bezpośrednio na stycznej, natomiast pomiar długości trasy należy prowadzić ;po łuku, Wyznaczenie położenia (odległości) głównych punktów łuku PŁ, SŁ, KŁ zostało podane poprzednio tyczenie ich w terenie odbywa się w sposób następujący. Instrument uniwersalny ustawiamy nad punktem wierzchołkowym łuku W. Po wykonaniu pomiaru kąta oblicza się elementy łuku. Nastepnie kieruje się lunetę na tyczki ustawione kolejno w, obu kierunkach stycznych (prostych tworzących kąt), odmierza się w kierunku tyczki długości stycznej T i wbija palik w grunt. Na paliku znaczy się kreską poprzeczną do kierunku trasy dokładną odległość stycznej od punktu wierzchołkowego łuku. Następnie na kresce tej ustawia się szpilkę lub tyczkę i – przesuwając po kresce w myśl wskazówek obserwującego przez instrument – znaczy się położenie osi trasy na paliku. W miejscu tym wbija się gwóźdź. Po wyznaczeniu kolejno PŁ i KŁ obliczamy kąt y = 2 i odmierzamy go od jednego z kierunków stycznych, obracając alidadę na obliczony odczyt. Lunetę ustawiamy wówczas dokładnie w kierunku dwusiecznej kąta. Na tym kierunku odmierzamy od wierzchołka łuku odległość B i powtarzamy czynności przy dokładnym oznaczeniu punktu SŁ analogicznie, jak przy wyznaczeniu PŁ i KŁ. Po wytyczeniu głównych punktów łuku i obliczeniu odległości KŁ od początku trasy dalszy pomiar długości trasy zaczynamy już od tego punktu w nowym kierunku trasy. Obowiązujące Przepisy podają wielkości najmniejszego promienia Rmiw. Z zasady stosujemy przy tyczeniu trasy nie promienie najmniejsze, lecz możliwie największe, dopasowane do rzeźby terenu. [patrz też: , drzwi zewnętrzne, Ogrzewanie podłogowe, domy z drewna cena ]

Comments Off