Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘Projekty domów’

Uklad arterii komunikacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Układ arterii komunikacyjnych wiąże się ściśle z siecią komunikacji ogólnopaństwowej , tj. z siecią kolei normalnotorowych, dróg wodnych, z siecią dojazdowych kolejek elektrycznych oraz lotnisk. W punktach przecinających się lub sąsiadujących z innymi liniami komunikacji oraz W punktach krzyżowania się dwóch lub więcej linii sieci ulicznej tworzą się tzw. węzły komunikacyjne. Wspomniany wyżej układ głównych arterii ruchu miejskiego (podłużnego, promienistego, okólnego lub przekątniowego) zależy od konfiguracji czynników fizjograficznych, jak np. rzeźby terenu, przebiegu koryta rzeki, przebiegu linii kolejowych; autostrad itp., oraz od podziału grumów miejskich na tereny przemysłowe, składowe, mieszkaniowe i zieleni wewnątrz tych terenów. Po przeprowadzeniu wyżej wspomnianych rodzajów arterii powstają ulice lokalne, stanowiące dojścia i dojazdy do poszczególnych obiektów. Urządzenie ulic i zastosowanie transportu. W administracyjnych granicach miast występują dwa typy pasm, komunikacji kołowej, w zależności od ich przeznaczenia i wyposażenia: drogi i ulice, Drogi. Nowy pas komunikacyjny, przystosowany do przepuszczania wszystkich lub niektórych rodzajów ruchu pozamiejskiego bezszynowego, przechodzący przez teren zainwestowania miejskiego. Granice drogi są liniami dzielącymi tereny zależnie od ich przeznaczenia. [hasła pokrewne: , Projekty domów, meble pracowniczne, kamienie ozdobne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Projekty domów’

Uklad arterii komunikacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

3. Podział i ogólna charakterystyka ulic w nawiązaniu do struktury przestrzennej miasta Ulice mieszkaniowe umożliwiają komunikację w obrębie dzielnicy mieszkaniowej. Nie należy wprowadzać na nich ruchu przelotowego w stosunku do dzielnicy mieszkaniowej. Rozróżniamy także aleje spacerowe, ulice e charakterze reprezentacyjnym. Ulice komunikacyjne są te ulice e przeznaczeniu ogólnomiejskim, które mogą być przystosowane do obsługiwania wszelkich rodzajów ruchu miejskiego. i niekiedy pozamiejskiego. Do grupy ulic komunikacyjnych zaliczamy ulice handlowo-administracyjne, ulice przemysłowe i składowe. Przelotowość ulicy określa najmniejsza liczba pojazdów występująca na danym odcinku ulicy. W praktyce najczęściej będzie to przelotowość skrzyżowań. W obliczeniach należy przyjmować, że autobus odpowiada 3-;.-4 samochodom osobowym; natomiast 1 samochód ciężarowy odpowiada 2-;.-4 samochodom osobowym, - Przelotowość ulicy dwukierunkowej o trzech pasmach ruchu należy liczyć dla każdego kierunku jak dla ulicy o jednym pasmie ruchu, gdyż trzecie pasmo służy do wymijania. Przelotowość ulic jednopasmowych zależnie od gęstości mijania: przy gęstości mijania co 150.fi wynosi ona 100 pojazdów osobowych na godzinę. [podobne: , budowa stoisk targowych, parapety granitowe, Projekty domów ]

Comments Off