Zakup nowego mieszkania
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

Posts Tagged ‘stoiska targowe’

Odleglosc miedzy mijankami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dobór odpowiedniej szerokości jezdni w granicach wyznaczonych dla danej klasy powinien być wynikiem analizy ruchu przewidywanego na danej ulicy. Szerokość jezdni 2,5 m może być stosowana wyłącznie na przejściach pieszo-jezdnych położonych wewnątrz bloku mieszkaniowego. Odległość między mijankami na przejściach pieszo-jezdnych nie może przekraczać 150 m. 1 Obecnie obowiązujące przepisy określają dopuszczalną szybkość poruszania się pojazdów w mieście na 40 km/godz. Przy 4+6 pasmach ruchu pożądany jest podział pasmem na dwie jezdnie jednokierunkowe (szczególnie przy ciężkim ruchu towarowym). Podane wyżej szerokości ulic w liniach rozgraniczających należy rozważać za zalecone dla wypadków typowych; należy jednak unikać przekraczania wartości podanych ze względu na koszty związane z utrzymaniem i konserwacją pasa ulicowego. Można też projektować linie tramwajowe niezależnie od układu ulicznego. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców oraz hałas wywoływany przez tramwaj odległość między torowiskami a zabudową mieszkaniową nie powinna być mniejsza niż 10 m. Ścieżki rowerowe stosuje się w miastach o liczbie mieszkańców ponad 50 tys. na ulicach klasy III lub wyższej. Chodniki jednostronne:w uzasadnionych wypadkach można stosować na ulicach klasy J, II i III. Na pozostałych ulicach należy projektować chodniki dwustronne . [podobne: , Serwis Klimatyzacji, płyta warstwowa, stoiska targowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stoiska targowe’

Odleglosc miedzy mijankami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Skrzyżowania jednopoziomowe bezkolizyjne odpowiednie są przy przecinaniu się arterii III, IVa i IVb oraz VIa i Vlb o przewidywanym natężeniu ruchu da 1 000 poj ./godz i dużej liczbie ruchów lewoskrętowych. Na skrzyżowaniach bezkolizyjnych należy przewidzieć możliwości rozwiązania ruchów pieszych w drugim poziomie. Przy natężeniu ruchu ponad 1 500 poj./godz i dużej liczbie lewoskrętów należy stosować skrzyżowania wielopoziomowe bezkolizyjne (IV). Skrzyżowania Unii tramwajowych z ulicami klasy VIa i Vlb oraz IVa i IV,b w zasadzie powinny być rozwiązane dwupoziomowo. Jednopoziomowe skrzyżowania dopuszczalne są przy małych natężeniach ruchu tramwajowego. Skrzyżowania z ulicami pozostałymi rozwiązać należy jednopoziomowo. Skrzyżowania ulic z magistralami komunikacji zewnętrznej powinny być z reguły dwupoziomowe. Przy czym pełne skrzyżowanie należy stosować z ulicami większego znaczenia, a dla pozostałych wykonać tylko przelot. Miasta liczące do 50 tys. mieszkańców powinny mieć jedno lub dwa połączenia z magistralami, a w miastach większych należy dążyć da niezbędnego minimum. [podobne: , kontenery na gruz, projektowanie ogrodów, stoiska targowe ]

Comments Off