Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

ZDJĘCIA SYTUACYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Do zakresu prac pomiarowych przy tyczeniu lub utrwaleniu punktów trasy drogowej należy również zdjęcie tych szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć wpływ na przebieg trasy lub rozmiar robót przy realizacji budowy. Do takich szczegółów należą: 1) zabudowania położone na trasie lub w pobliżu trasy na pasie gruntu, przez który ma przebiegać nowa droga, 2) istniejące drogi i linie kolejowe przecinające tyczoną trasę, 3) pola uprawne, lasy, łąki, ogrody warzywne i owocowe, 4) parkany, studnie, 5) znaki pomiarowe sytuacyjne i wysokościowe znajdujące się w pobliżu trasy, 6) kamieniołomy, piaskownie, żwirownie itp. Zdjęcie sytuacyjne wykonuje kierownik zespołu pomiarowego lub jego zastępca w czasie tyczenia i pomiaru długości trasy. Wyniki pomiarów sytuacyjnych notuje się w dzienniku sytuacyjnym. Dzienniki sytuacyjne najwygodniej jest prowadzić w zeszytach na papierze milimetrowym, co ułatwia wykonanie szkicu w skali. Sytuację trasy drogowej rysuje się w odniesieniu do prostej, po prawej stronie dziennika sytuacyjnego. Strona lewa przeznaczona jest na umieszczenie szkiców topograficznych wierzchołków trasy, reperów i punktów .stałych trasy. Na tej stronie umieszcza się również obliczenia elementów podstawowych łuku, odległości początku, końca i środka, dane z pomiarów grubości warstw gruntu, wszelkiego rodzaju zapiski potrzebne przy pomiarach sytuacyjnych oraz szkice. Zdjęcia szczegółów sytuacyjnych znajdujących się na pasie gruntów w odległości około 25-7-40 m po obydwóch stronach osi wykonuje się przy użyciu węgielnicy i taśmy parcianej metodą pomiarów prostokątnych odniesionych do osi trasy, przy czym odcięte punktów zdjętych w ten sposób odmierza się od poszczególnych hektometrów trasy. Na zdjętym w opisany sposób pasie gruntu szerokości około 50-80 m wykonywane są roboty budowy drogi. Zdjęcie sytuacyjne jednak obejmuje pas szerokości około 100 m, przy czym szczegóły sytuacyjne na pasie w odległości większej niż 25 + 40 m od osi drogi zdejmuje się z mniejszą dokładnością, na oko, z pomiarem odległości krokami. Uwzględniamy tu nie tylko istniejącą zabudowę, lecz również granice terenów bagnistych, lasów, kolei, uprawy gruntu, parkany, rzeki, potoki, stawy, studnie, drogi, linie telekomunikacyjne i wysokiego na- pięcia, mosty itp. [hasła pokrewne: metalplast gorzów, gazopol koszalin, gimnazjum pniewy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gazopol koszalin gimnazjum pniewy metalplast gorzów