Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE TRASY NA KRZYWEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W celu wyznaczenia w terenie punktów głównych luku poziomego należy obliczyć wielkości: , a, T, K, B oraz przyjąć promień łuku kołowego. Wielkości i a otrzymujemy z bezpośredniego pomiaru kąta i obliczenia; wielkości T, K i obliczamy z tablic. Wielkość promienia łuku R przyjmujemy zależnie od znaczenia drogi, szybkości podstawowej; przyjętej za element podstawowy projektu drogowego oraz terenu (wielkość R dopuszczalną dla danego terenu i danej szybkości podają obowiązujące przepisy projektowania dróg). W Polsce szerokie zastosowanie mają tablice do tyczenia łuków Inż. Jacyny i prof. Skibińskiego, nadto można korzystać z wielu wydawnictw radzieckich i niemieckich. Tablice polskie podają potrzebne -elementy łuku oraz różne sposoby jego wyznaczenia w terenie; układ tablic jest przejrzysty i nie wymaga wyjaśnień. Nieco więcej pracy wymaga wyznaczenie punktów charakterystycznych terenu, przypadających na odcinek łuku. Czynność tę wykonuje się zazwyczaj bezpośrednio na stycznej, natomiast pomiar długości trasy należy prowadzić ;po łuku, Wyznaczenie położenia (odległości) głównych punktów łuku PŁ, SŁ, KŁ zostało podane poprzednio tyczenie ich w terenie odbywa się w sposób następujący. Instrument uniwersalny ustawiamy nad punktem wierzchołkowym łuku W. Po wykonaniu pomiaru kąta oblicza się elementy łuku. Nastepnie kieruje się lunetę na tyczki ustawione kolejno w, obu kierunkach stycznych (prostych tworzących kąt), odmierza się w kierunku tyczki długości stycznej T i wbija palik w grunt. Na paliku znaczy się kreską poprzeczną do kierunku trasy dokładną odległość stycznej od punktu wierzchołkowego łuku. Następnie na kresce tej ustawia się szpilkę lub tyczkę i – przesuwając po kresce w myśl wskazówek obserwującego przez instrument – znaczy się położenie osi trasy na paliku. W miejscu tym wbija się gwóźdź. Po wyznaczeniu kolejno PŁ i KŁ obliczamy kąt y = 2 i odmierzamy go od jednego z kierunków stycznych, obracając alidadę na obliczony odczyt. Lunetę ustawiamy wówczas dokładnie w kierunku dwusiecznej kąta. Na tym kierunku odmierzamy od wierzchołka łuku odległość B i powtarzamy czynności przy dokładnym oznaczeniu punktu SŁ analogicznie, jak przy wyznaczeniu PŁ i KŁ. Po wytyczeniu głównych punktów łuku i obliczeniu odległości KŁ od początku trasy dalszy pomiar długości trasy zaczynamy już od tego punktu w nowym kierunku trasy. Obowiązujące Przepisy podają wielkości najmniejszego promienia Rmiw. Z zasady stosujemy przy tyczeniu trasy nie promienie najmniejsze, lecz możliwie największe, dopasowane do rzeźby terenu. [patrz też: , drzwi zewnętrzne, Ogrzewanie podłogowe, domy z drewna cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domy z drewna cena drzwi zewnętrzne Ogrzewanie podłogowe