Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

SZCZEGÓŁOWY POMIAR DLUGOŚCI TRASY

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Pomiar długości trasy jest związany z wyznaczeniem i utrwaleniem w terenie punktów charakterystycznych terenu. Punkty charakterystyczne obiera się na załamaniach terenu widocznych dla oko. Będą one następnie przyjęte za podstawowe punkty dla sporządzenia profilu podłużnego trasy oraz za punkty do wytyczenia i zdjęcia przekrojów poprzecznych. Ta ostatnia czynność jest potrzebna w projekcie drogowym do wyznaczenia objętości robót ziemnych. Z tego wynika sposób obierania punktów charakterystycznych, tak aby na podstawie zdjętych w tych . punktach przekrojów poprzecznych można było dostatecznie dokładnie obliczyć objętość robót ziemnych. Ilość punktów charakterystycznych na l kilometr trasy zależy od te- renu. W terenach płaskich, gdzie nie ma dużo załamań i pochylenia są łagodne, punkty te są dość oddalone od siebie, jednak powinno ślę je wyznaczać przynajmniej co 100 m. W terenach falistych (pagórkowatych) ilość załamań terenu jest większa i dla określenia potrzebnych robót ziemnych z dostateczną dokładnością należy zdjąć większą ilość punktów charakterystycznych. Największą ilość tych punktów ustala się w teren.e górskim, gdzie załamań terenu wypada bardzo dużo. I Punkty charakterystyczne trasy w terenie utrwala się za pomocą pa- lików. Paliki są dwojakiego rodzaju: do zaznaczenia właściwego punktu charakterystycznego terenu i do wskazywania miejsca umieszczenia palika. Paliki pierwszego typu nazywamy palikami osiowymi, są one wbijane w grunt na całą długość, paliki drugiego typu nazywamy świadkami. są one wbijane w grunt obok palików osiowych nie na całą długość. Na świadkach wpisujemy odległość danego palika osiowego od początku trasy. Paliki osiowe są umieszczane w osi trasy. Można to wykonać za pomocą instrumentu (wtedy wyznaczenie osi jest ścisłe) z zaznaczeniem dokładnego przebiegu osi trasy na paliku za pomocą gwoździa wbitego. w palik. Paliki osiowe tego typu nazywamy palikami kierunkowymi; służą one do ustawienia instrumentu w czasie tyczenia szczegółowego trasy i nie muszą być umieszczane w punktach charakterystycznych terenu, lecz raczej w punktach dogodnych do ustawienia instrumentu. Paliki osiowe umieszczone wasi trasy między palikami kierunkowy- mi mogą być tyczone na oko lub też za pomocą lornetki, orientując je na tyczki ustawione na punktach kierunkowych. Oś trasy na palikach osiowych, tyczonych bez pomocy instrumentu, przyjmuje się pośrodku palika nie jest ona zaznaczana przez wbicie gwoździa. Paliki osiowe mają zazwyczaj długość 20 – 30 cm i średnicę ,około 5 – 6 cm. Wskazane jest, aby paliki te były okrągłe. Paliki-świadki powinny mieć długość około 30 – 40 cm wskazane .są paliki płaskie o przekroju prostokątnym, Jedna z powierzchni szerszych w górnej części palika powinna być równo ścięta w celu umieszczenia napisu. Świadek jest umieszczony w odległości około 50 cm od palika osiowego po prawej stronie trasy, w miejscu widocznym, ponieważ ma wskazywać miejsce umieszczenia palika osiowego. Świadek zostaje wbity w grunt na długości, powierzchnia palika, na której jest umieszczony napis, powinna być zwrócona do palika osiowego. Swiadki służą do wskazywania wszystkich palików na trasie arów- no osiowych, jak i wierzchołkowych. Na świadkach palikow wierzchołkowych umieszcza się numer wierzchołka trasy, bez. podania jego odegłości od początku trasy. [podobne: tlc łożyska, medos parapety, castorama olsztyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama olsztyn medos parapety tlc łożyska