Beton architektoniczny
Nieruchomosci, wycena, budownictwo i porady…

TYCZENIE TRAS DROGOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Szczegółowe tyczenie trasy drogowej obejmuje kolejno trzy grupy czynności: a) tyczenie. kierunków prostych trasy, b) pomiar kątów i pomiar długości trasy, c) wyznaczenie wysokości poszczególnych punktów. Przy trasach większych czynności pomiarowe powinny być należycie zorganizowane – najlepiej przez podział partii pomiarowej na trzy grupy. Przy pracach o zasięgu mniejszym – czynności zazwyczaj upraszcza się i skład partii pomiarowej zostaje odpowiednio zmieniony. Najważniejszą czynnością przy wykonaniu. pomiarów szczegółowych dla budowy nowej drogi jest obranie kierunków prostych trasy. Czynność tę załatwia w zasadzie kierownik partii pomiarowej na podstawie map, które zostały przestudiowane w biurze przed wyruszeniem w teren i sprawdzone w czasie objazdu terenu. Kolejność poszczególnych czynności jest następująca . 1) Tyczenie kierunków prostych w terenie, wyznaczenie i zaznaczenie wierzchołków łuków trasy. Sporządzenie szkiców topograficznych wierzchołków. 2) Pomiar kątów wierzchołkowych. Prowadzenie dziennika pomiaru kątów. Wyznaczenie głównych punktów łuku. 3) Wyznaczenie punktów charakterystycznych terenu na trasie i ich utrwalenie. 4) Pomiar trasy (długości). Przy pomiarze trasy obowiązuje pomiar odległości od początku trasy wszystkich punktów charakterystycznych, poprzednio wyznaczonych i utrwalonych w terenie, oraz głównych punktów łuków (początku, środka i końca). Jeśli na łuku w punktach pośrednich wypadają charakterystyczne punkty terenu, wyznacza się je i mierzy. Wyznaczenie hektometrów trasy nie jest konieczne, jeśli nie znajdują się one w punktach charakterystycznych terenu. Punkty te będą potrzebne w projekcie, jako punkty wysokościowe niwelety. 5) Zdjęcie sytuacyjne szczegółów trasy; powierzchni parcel przeznaczonych do wywłaszczenia nie zdejmuje się, ponieważ jest to przed- miotem oddzielnego postępowania. Przy pomiarze długości trasy i zdjęciach sytuacyjnych szczegółów należy prowadzić szkice pomiarowe w osobnym dzienniku. 6) Niwelacja podłużna trasy, obejmująca niwelację wszystkich punktów wyznaczonych przy pomiarze długości trasy. Prowadzenie dziennika niwelacyjnego 7) Wyznaczenie w terenie, utrwalenie i niwelacja znaków wysokościowych (reperów) roboczych i stałych. Sporządzenie szkiców topograficznych reperów. 8) Wytyczenie i niwelacja przekrojów poprzecznych trasy w punktach wyznaczonych przy pomiarze długości trasy. 9) Wykonanie dołów próbnych i sporządzenie dziennika badania gruntów. 10) Zdjęcie granic zlewni dla obiektów drogowych (jeśli to nie jest możliwe do wykonania na podstawie materiału mapowego). 11) Pomiary do określenia przepływu wody przez obiekty drogowe (do projektu drogowego należy określenie światła obiektów małych do iom, obiekty większe są przedmiotem osobnych I studiów mostowych). 12) Pomiary specjalne (w miarę potrzeby), np. dokładne zdjęcia tachimetryczne dla trudniejszych odcinków trasy, pomiary do projektu zmiany koryta rzek, potoków itp. Przy wykonywaniu projektu przebudowy drogi istniejącej odpada w niektórych przypadkach czynność tyczenia kierunków trasy (z wyjątkiem odcinków projektowanych przełożeń, sprostowań itp.), natomiast dochodzą czynności dodatkowe, a mianowicie: 1) pomiar szerokości istniejącej nawierzchni drogowej (pomiar ten może być połączony ze zdjęciem przekrojów poprzecznych) j 2) pomiar grubości warstwy kamiennej nawierzchni istniejącej. Tyczenie prostych trasy drogowej, tyczenie i pomiar kątów oraz wy-. znaczenie zasadniczych punktów łuków zostało opisane poprzednio. [hasła pokrewne: tlc łożyska, medos parapety, castorama olsztyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama olsztyn medos parapety tlc łożyska